Кодекс законів про працю україни

Кодекс законів про працю України визначає засади і гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці. КЗпП регулює трудові відносини всіх працівників з метою зростання якості роботи, продуктивності праці, підвищення ефективності виробництва, зміцненню трудової дисципліни. Кодекс законів про працю визначає високий рівень умов праці та всебічну охорону трудових прав працівника.

Цей Кодекс набув чинності 10.12.1971 року. Кодекс законів про працю гарантує кожному право на працю з оплатою праці не менше встановленого державою мінімального розміру, вільний вибір професії, роду занять і роботи. КЗпП також встановлює, що держава повинна створювати умови для ефективної занятості населення,  підвищення і підготовки трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку працівників.

Всі громадяни мають рівні трудові право незалежно від расової, національної приналежності, мови, майнового та соціального стану, політичних поглядів, мови, релігійних переконань. Цей кодекс регулює трудові відносини працівників незалежно від форми власності установ, підприємств, організацій, виду їх діяльності, галузевої належності, а також осіб, що працюють у фізичних осіб-підприємців.

Право громадян України на працю, – тобто на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, – включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи, забезпечується державою. Держава створює умови для ефективної зайнятості населення, сприяє працевлаштуванню, підготовці і підвищенню трудової кваліфікації, а при необхідності забезпечує перепідготовку осіб, вивільнюваних у результаті переходу на ринкову економіку.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Працівники мають право на відпочинок відповідно до законів про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці, на об’єднання в професійні спілки та на вирішення колективних трудових конфліктів (спорів) у встановленому законом порядку, на участь в управлінні підприємством, установою, організацією, на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, на матеріальну допомогу в разі безробіття, на право звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади, крім випадків, передбачених законодавством, та інші права, встановлені законодавством.

Кодекс законов о труде Украины (утвержден законом Украинской Советской Социалистической Республики от 10 декабря 1971 года № 322-VIII)

О внесении изменений см. Закон Украины от 06.09.22 г. № 2573-IX (см. сроки вступления в силу)

Кодекс законов о труде Украины определяет правовые основы и гарантии осуществления гражданами Украины права распоряжаться своей способностью к производительному и творческому труду.

Глава I. Общие положения

Статья 1. Задачи Кодекса законов о труде Украины

Кодекс законов о труде Украины регулирует трудовые отношения всех работников, содействуя росту производительности труда, улучшению качества работы, повышению эффективности общественного производства и подъему на этом основании материального и культурного уровня жизни работников, упрочению трудовой дисциплины и постепенному превращению труда на благо общества в первую жизненную потребность каждого трудоспособного человека.

Законодательство о труде устанавливает высокий уровень условий труда, всемерную охрану трудовых прав работников.

Статья 2. Основные трудовые права работников

Право граждан Украины на труд, – т.е. на получение работы с оплатой труда не ниже установленного государством минимального размера, – включая право на свободный выбор профессии, рода занятий и работы, обеспечивается государством. Государство создает условия для эффективной занятости населения, содействует трудоустройству, подготовке и повышению трудовой квалификации, а при необходимости обеспечивает переподготовку лиц, высвобождаемых в результате перехода на рыночную экономику.

Работники реализуют право на труд путем заключения трудового договора о работе на предприятии, в учреждении, организации или с физическим лицом. Работники имеют право на отдых в соответствии с законами об ограничении рабочего дня и рабочей недели и о ежегодных оплачиваемых отпусках, право на здоровые и безопасные условия труда, достойное отношение со стороны работодателя, других работников, на объединение в профессиональные союзы и на разрешение коллективных трудовых конфликтов (споров) в установленном законом порядке, на участие в управлении предприятием, учреждением, организацией, на материальное обеспечение в порядке социального страхования на склоне лет, а также в случае болезни или реабилитации, полной или частичной потери трудоспособности, на материальную помощь в случае безработицы, на право обращения в суд для разрешения трудовых споров независимо от характера выполняемой работы или занимаемой должности, кроме случаев, предусмотренных законодательством, и другие права, установленные законодательством.

Статья 2-1. Равенство трудовых прав граждан Украины, недопущение дискриминации в сфере труда

Запрещается любая дискриминация в сфере труда, в частности нарушение принципа равенства прав и возможностей, прямое или непрямое ограничение прав работников в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического, социального и иностранного происхождения, возраста, состояния здоровья, инвалидности, гендерной идентичности, сексуальной ориентации, подозрения или наличии заболевания ВИЧ/СПИД, семейного и имущественного положения, семейных обязанностей, места проживания, членства в профессиональном союзе либо ином общественном объединении, участия в забастовке, обращения или намерения обращения в суд или другие органы за защитой своих прав или предоставления поддержки другим работникам в защите их прав, сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, других нарушений Закона Украины «О предотвращении коррупции», а также содействие лицу в совершении такого сообщения, по языковым или другим признакам, не связанным с характером работы или условиями ее выполнения.

Не считаются дискриминацией в сфере труда установленные настоящим Кодексом и другими законами действия, а также ограничения прав работников, зависящих от присущих определенному виду работ требований (по возрасту, образованию, состоянию здоровья, полу) или обусловленные необходимостью усиленной социальной и правовой защиты некоторых категорий лиц.

Законами и уставами хозяйственных обществ (кроме акционерных), сельскохозяйственных кооперативов, фермерских хозяйств, общественных объединений, религиозных организаций и учрежденных религиозными организациями юридических лиц могут устанавливаться преимущества для их учредителей (участников) и членов при предоставлении работы, переводе на другую работу и оставлении на работе в случае увольнения.

Лица, которые считают, что они подверглись дискриминации в сфере труда, имеют право обратиться с жалобой в органы государственной власти, органы власти Автономной Республики Крым, органы местного самоуправления и их должностные лица, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и/или в суд.

Статья 2-2. Запрет моббинга (травля)

Моббинг (травля) – систематические (повторяющиеся) длительные умышленные действия или бездействие работодателя, отдельных работников или группы работников трудового коллектива, которые направлены на унижения чести и достоинства работника, его деловой репутации, в том числе с целью приобретения, изменения или прекращения им трудовых прав и обязанностей, которые проявляются в форме психологического и/или экономического давления, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, создание отношении работника напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы, в том числе такого, что заставляет его недооценивать свою профессиональную пригодность.

Формами психологического и экономического давления, в частности, являются:

создание по отношению к работнику напряженной, враждебной, оскорбительной атмосферы (угрозы, высмеивание, клевета, пренебрежительные замечания, поведение угрожающего, запугивающего, унизительного характера и другие способы выведения работника из психологического равновесия);

безосновательное негативное выделение работника из коллектива или его изоляция (не приглашение на встречи и совещания, в которых работник, в соответствии с локальными нормативными актами и организационно-распорядительными актами должен участвовать, препятствование выполнению им своей трудовой функции, недопущение работника на рабочее место, перенос рабочего места в неприспособленные для этого вида работы места);

неравенство возможностей для обучения и карьерного роста;

неравная оплата за труд равной ценности, выполняемая работниками одинаковой квалификации;

Читайте также:  Изменение вида разрешенного использования земельного участка

безосновательное лишение работника части выплат (премий, бонусов и других поощрений);

необоснованное неравномерное распределение работодателем погрузки и задач между работниками с одинаковой квалификацией и производительностью труда, выполняющими равноценную работу.

Требования работодателя относительно надлежащего выполнения работником трудовых обязанностей, смена рабочего места, должности работника или размера оплаты труда в порядке, установленном законодательством, коллективным или трудовым договором, не считаются моббингом (травлей).

Совершение моббинга (травли) запрещено.

Лица, которые считают, что они подверглись моббингу (травле), имеют право обратиться с жалобой в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, и/или в суд.

Статья 3. Регулирование трудовых отношений

Законодательство о труде регулирует трудовые отношения работников всех предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами.

Особенности труда членов кооперативов и их объединений, коллективных сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, работников предприятий с иностранными инвестициями определяются законодательством и их уставами. При этом гарантии относительно занятости, охраны труда, труда женщин, молодежи, лиц с инвалидностью предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством о труде.

Особенности и порядок регулирования трудовых отношений субъектов малого и среднего предпринимательства определяются главой III-Б настоящего Кодекса.

Действие настоящего Кодекса и законодательства о труде не распространяется на отношения между гиг-специалистов и резидентами «Действие Сити», определенные Законом Украины «О стимулировании развития цифровой экономики в Украине»;

Статья 4. Законодательство о труде

Законодательство о труде состоит с Кодекса законов о труде Украины и других актов законодательства Украины, принятых в соответствии с ним.

Статья 4.1. Профессия (вид занятий), квалификация, Реестр квалификаций

Профессия (вид занятий) – это совокупность близких по трудовым функциям видов трудовой деятельности, которые могут требовать определенной профессиональной и/или образовательной квалификации работника.

Трудовая функция – это интегрированный, преимущественно автономный набор трудовых действий, определяемый характерным для него технологическим процессом и предполагающий наличие определенных компетентностей, необходимых для их выполнения.

Профессиональная квалификация (полная профессиональная квалификация) – это признанная или присвоенная/подтвержденная субъектом, уполномоченным на это законодательством, и удостоверенная соответствующим документом стандартизированная совокупность полученных лицом компетентностей и/или результатов обучения, позволяющая осуществлять все трудовые функции, определенные соответствующим профессиональным.

Частичная профессиональная квалификация – это признанная или присвоенная/подтвержденная субъектом, уполномоченным на это законодательством, и удостоверенная соответствующим документом стандартизированная совокупность полученных лицом компетентностей и/или результатов обучения, позволяющая осуществлять часть трудовых функций, определенных соответствующим профессиональным стандартом.

Перечень работ, не нуждающихся в наличии у лица профессиональной или частичной профессиональной квалификации, утверждается Кабинетом Министров Украины по представлению Национального агентства квалификаций.

Реестр квалификаций – это автоматизированная система сбора, верификации, обработки, хранения и защиты информации о квалификации.

Реестр квалификаций содержит информацию о профессии (виде занятий), профессиональные и частичные профессиональные квалификации, образовательные квалификации, профессиональные стандарты с учетом уровней Национальной рамки квалификаций.

Национальное агентство квалификаций обеспечивает открытый доступ в Реестр квалификаций всем заинтересованным лицам.

Порядок ведения Реестра квалификаций утверждается Кабинетом Министров Украины по представлению Национального агентства квалификаций.

Статья 4.2. Профессиональные стандарты

Профессиональный стандарт – это утвержденные в установленном порядке требования к компетентностям работников, служащих основой для формирования профессиональных квалификаций.

Профессиональные стандарты могут разрабатываться работодателями, их организациями и объединениями, органами государственной власти, научными учреждениями, отраслевыми советами, общественными объединениями и другими заинтересованными субъектами.

Профессиональные стандарты утверждаются их разработчиками.

В случае, если разработчиком не является отраслевой совет по разработке профессиональных стандартов, профессиональный стандарт утверждается после согласования с репрезентативным всеукраинским объединением профессиональных союзов на отраслевом уровне.

Порядок разработки, введения и пересмотра профессиональных стандартов утверждается Кабинетом министров Украины по представлению Национального агентства квалификаций.

Порядок разработки и утверждения квалификационных характеристик утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере труда, трудовых отношений и занятости населения, по представлению Национального агентства квалификаций.

Требования к компетентностям, обязанностям и квалификациям работников определяются профессиональными стандартами. При отсутствии профессиональных стандартов эти требования могут определяться квалификационными характеристиками.

Методические рекомендации по разработке профессиональных стандартов разрабатываются Национальным агентством квалификаций и публикуются на его официальном веб-сайте.

Статья 5. Исключена

Статья 5-1. Гарантии обеспечения права граждан на труд

Государство гарантирует трудоспособным гражданам, постоянно проживающим на территории Украины:

свободный выбор вида деятельности;

бесплатное содействие государственными службами занятости в подборе подходящей работы и трудоустройстве в соответствии с призванием, способностью, профессиональной подготовкой, образованием, с учетом общественных потребностей;

предоставление предприятиями, учреждениями, организациями в соответствии с их предварительно поданными заявками работы по специальности выпускникам учреждений профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования;

бесплатное обучение безработных по новым профессиям, переподготовку в учебных заведениях или в системе государственной службы занятости с выплатой стипендии;

компенсацию в соответствии с законодательством материальных расходов в связи с направлением на работу в другую местность;

правовая защита от необоснованного отказа в принятии на работу и незаконного освобождения, а также содействие в сохранении работы;

правовая защита от моббинга (травли), дискриминации, предвзятого отношения в сфере труда, защиту чести и достоинства работника во время осуществления им трудовой деятельности, а также обеспечения лицам, подвергшимся таких действий и/или бездействия, права на обращение в центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, и в суд о признании таких фактов и их устранение (без прекращения работником трудовой деятельности на период рассмотрения жалобы, производство по делу), а также возмещение ущерба, причиненного вследствие таких действий и/или бездействия, на основании судебного решения, вступившего в законную силу.

Статья 6. Исключена

Статья 7. Особенности регулирования труда некоторых категорий работников

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах с особыми природными географическими и геологическими условиями и условиями повышенного риска для здоровья, временных и сезонных работников, а также работников, работающих у физических лиц по трудовым договорам, дополнительные (кроме предусмотренных в статьях 37, 41 этого Кодекса) основания для прекращения трудового договора некоторых категорий работников при определенных условиях (нарушение установленных правил приема на работу и др.) устанавливаются законодательством.

Статья 8. Регулирование трудовых отношений граждан, работающих за пределами своих государств

Трудовые отношения граждан Украины, работающих за ее пределами, а также трудовые отношения иностранных граждан, работающих на предприятиях, в учреждениях, организациях Украины, регулируются в соответствии с Законом Украины «О международном частном праве».

Статья 8-1. Соотношение международных договоров о труде и законодательства Украины

Если международным договором или международным соглашением, в которых участвует Украина, установлены иные правила, чем те, которые содержит законодательство Украины о труде, то применяются правила международного договора или международного соглашения.

Статья 9. Недействительность условий трудовых договоров, ухудшающих положение работников

Условия трудовых договоров, ухудшающих положение работников по сравнению с законодательством Украины о труде, недействительны.

Запрещается принуждение работника к заключению трудового договора, содержащего условия, по которым между работником и работодателем не достигнуто взаимное согласие.

Статья 9-1. Дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы

Предприятия, учреждения, организации в пределах своих полномочий и за счет собственных средств могут устанавливать дополнительные по сравнению с законодательством трудовые и социально-бытовые льготы для работников.

Предприятие может материально поощрять работников медицинских, детских, культурно-образовательных, учебных и спортивных заведений, организаций общественного питания и организаций, которые обслуживают трудовой коллектив и не входят в его состав.

Глава II. Коллективный договор

Статья 10. Коллективный договор

Коллективный договор заключается на основе законодательства, принятых сторонами обязательств в целях регулирования производственных, трудовых и социально-экономических отношений, и согласования интересов работников и работодателей.

Читайте также:  Как подать заявку в фгис

Статья 11. Сфера заключения коллективных договоров

Коллективный договор заключается на предприятии, в учреждении, организации, а также с физическим лицом, использующим наемный труд.

Часть вторая исключена.

Статья 12. Стороны коллективного договора

Сторонами коллективного договора являются:

сторона работодателя, субъектами которой является работодатель или физическое лицо, использующее наемный труд, и/или его уполномоченные представители, в частности представители обособленных подразделений юридического лица;

сторона работников, субъектами которой являются первичные профсоюзные организации, действующие на предприятии, в учреждении, организации, обособленных подразделениях юридического лица, объединяют работников физического лица, использующего наемный труд, и представляют интересы работников, работающих на основании трудовых договоров на предприятии, в учреждении, организации, у физического лица, а в случае их отсутствия – свободно избранные работниками для ведения коллективных переговоров представители (представитель).

Если на предприятии, в учреждении, организации или работниками физического лица, использующего наемный труд, создано несколько первичных профсоюзных организаций, они должны на основе пропорционального представительства (согласно количеству членов каждой) образовать для ведения переговоров по заключению коллективного договора совместный представительный орган путем заключения соответствующего соглашения и в письменном виде уведомить об этом работодателя, физическое лицо.

Первичная профсоюзная организация, отказавшаяся от участия в совместном представительном органе, лишается права представлять интересы работников при подписании коллективного договора.

Статья 13. Содержание коллективного договора

Содержание коллективного договора определяется сторонами в пределах их компетенции.

В коллективном договоре устанавливаются взаимные обязательства сторон относительно регулирования производственных, трудовых, социально-экономических отношений, в частности:

изменения в организации производства и труда;

обеспечения производительной занятости;

нормирования и оплаты труда, установления форм, системы, размеров заработной платы и других видов трудовых выплат (доплат, надбавок, премий и др.);

установления гарантий, компенсаций, льгот;

участия трудового коллектива в формировании, распределении и использовании прибыли предприятия, учреждения, организации (если это предусмотрено уставом);

режима работы, длительности рабочего времени и отдыха;

условий и охраны труда;

обеспечения жилищно-бытового, культурного, медицинского обслуживания, организации оздоровления и отдыха работников;

гарантий деятельности профсоюзной или других представительских организаций работников;

условий регулирования фондов оплаты труда и установления межквалификационных (междолжностных) соотношений в оплате труда;

обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин;

меры, направленные на предотвращение, противодействие и прекращение моббинга (травли), а также меры по восстановлению нарушенных в результате моббинга (травли) прав.

Коллективный договор может предусматривать дополнительные по сравнению с действующим законодательством и соглашениями гарантии, социально-бытовые льготы.

Статья 14. Коллективные переговоры, разработка и заключение коллективного договора, ответственность за его выполнение

Заключению коллективного договора предшествуют коллективные переговоры. Сроки, порядок ведения переговоров, разрешения разногласий, возникающих во время их ведения, порядок разработки, заключения и внесения изменений и дополнений в коллективный договор, ответственность за его выполнение регулируются Законом Украины «О коллективных договорах и соглашениях».

Статья 15. Регистрация коллективного договора

Коллективные договоры подлежат уведомительной регистрации органами исполнительной власти или органами местного самоуправления.

Порядок регистрации коллективных договоров определяется Кабинетом Министров Украины.

Статья 16. Недействительность условий коллективного договора

Условия коллективного договора, ухудшающие по сравнению с действующим законодательством и соглашениями положение работников, являются недействительными.

Статья 17. Срок действия коллективного договора

Коллективный договор вступает в силу с дня его подписания представителями сторон или со дня, указанного в нем.

После окончания срока действия коллективный договор продолжает действовать до того времени, пока стороны не заключат новый или не пересмотрят действующий, если другое не предусмотрено договором.

Коллективный договор сохраняет силу в случае изменения состава, структуры, наименования работодателя, от имени которого заключен этот договор.

В случае смены работодателя, реорганизации юридического лица (обособленного подразделения юридического лица) условия коллективного договора действуют в течение срока, на который он заключен, но не более одного года, если стороны не договорились о другом.

Коллективный договор сохраняет силу на протяжении всего срока проведения ликвидации предприятия, учреждения, организации, закрытия обособленных подразделений юридического лица.

На новом предприятии, в учреждении, организации коллективный договор заключается по инициативе одной из сторон.

Статья 18. Распространение коллективного договора на всех работников

Положения коллективного договора распространяются на всех работников предприятия, учреждения, организации, физического лица, использующего наемный труд, независимо от того, являются ли они членами профессионального союза, и являются обязательными как для владельца или уполномоченного им органа, физического, лица, использует наемный труд, так и для работников.

Статья 19. Контроль за выполнением коллективного договора

Контроль за выполнением коллективного договора проводится непосредственно сторонами, которые его заключили, в порядке, определенном этим коллективным договором.

Если работодатель нарушил условия коллективного договора, профсоюзы, его заключившие, имеют право направлять работодателю представление об устранении этих нарушений, которое рассматривается в недельный срок. В случае отказа устранить нарушение или недостижения согласия в указанный срок профсоюзы имеют право обжаловать неправомерные действия или бездействие должностных лиц в суд.

Статья 20. Отчеты о выполнении коллективного договора

Стороны, подписавшие коллективный договор, ежегодно в сроки, предусмотренные коллективным договором, отчитываются о его выполнении.

Статья 21. Трудовой договор

Трудовым договором является соглашение между работником и работодателем (работодателем – физическим лицом), по которому работник обязуется выполнять работу, определенную этим соглашением, а работодатель (работодатель – физическое лицо) обязуется выплачивать работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, необходимые для выполнения работы, предусмотренные законодательством о труде, коллективным договором и соглашением сторон. Трудовым договором могут устанавливаться условия выполнения работ, требующих профессиональной и/или частичной профессиональной квалификации, как и условия выполнения работ, не требующих наличия у лица профессиональной или частичной профессиональной квалификации.

Работник имеет право реализовать свои способности к продуктивному и творческому труду путем заключения трудового договора на одном или одновременно на нескольких предприятиях, в учреждениях, организациях, если иное не предусмотрено законодательством, коллективным договором или соглашением сторон.

Особой формой трудового договора является контракт, в котором срок его действия, права, обязанности и ответственность сторон (в том числе материальная), условия материального обеспечения и организации труда работника, условия расторжения договора, в том числе досрочного, могут устанавливаться соглашением сторон. Сфера применения контракта определяется законами Украины.

В условиях упрощенного режима регулирования трудовых отношений, определенного главой III-Б настоящего Кодекса, трудовой договор является основным средством регулирования трудовых отношений работников и работодателей (собственников частных предприятий), в которых количество работников или уровень оплаты труда соответствует критериям, установленным статьей 49.5 настоящего Кодекса.

В случае применения упрощенного режима регулирования трудовых отношений по взаимному согласию сторон в трудовом договоре могут определяться дополнительные права, обязанности и ответственность сторон, условия материального обеспечения и организации труда работника, условия прекращения или досрочного расторжения договора.

Статья 21.1. Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем-это особый вид трудового договора, условиями которого не установлено конкретное время выполнения работы, обязанность работника выполнять которую возникает исключительно в случае предоставления работодателем предусмотренной этим трудовым договором работы без гарантирования того, что такая работа будет предоставляться постоянно, но с соблюдением условий оплаты труда, предусмотренных настоящей статьей.

Работодатель самостоятельно определяет необходимость и время привлечение работника к работе, объем работы и в предусмотренный трудовым договором срок согласовывает с работником режим работы и продолжительность рабочего времени, необходимого для выполнения соответствующей работы. При этом должны соблюдаться требования законодательства относительно продолжительности рабочего времени и времени отдыха.

Количество трудовых договоров с нефиксированным рабочим временем у одного работодателя не может превышать 10 процентов от общего количества трудовых договоров, стороной которых является этот работодатель.

Работодатель (работодатель – физическое лицо), использующий труд менее 10 работников, может заключать не более одного трудового договора с нефиксированным рабочим временем.

Читайте также:  Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 4 августа 2021 г. № П/0337 "Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке" (документ не вступил в силу)

Трудовой договор с нефиксированным рабочим временем должен содержать, в частности, информацию о:

способ и минимальный срок уведомления работника о начале выполнения работы, который должен быть достаточным для своевременного начала выполнения работником своих обязанностей;

способ и максимальный срок уведомления работника о готовности приступить к работе или об отказе от ее выполнения в случаях, предусмотренных частью восьмой настоящей статьи;

интервалы, во время которых от работника могут потребовать работать (базовые часы и дни).

Примерная форма трудового договора с нефиксированным рабочим временем утверждается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере трудовых отношений.

Количество базовых часов, во время которых от работника может потребовать работать, не может превышать 40 часов в неделю, а количество базовых дней не может превышать 6 дней в неделю.

Работник имеет право отказаться от выполнения работы, если работодатель требует выполнения работы вне базовых дней и часов или если ему было сообщено о наличии работы с нарушением минимальных сроков, определенных трудовым договором с нефиксированным рабочим временем.

Отказ работника от выполнения работы в базовые дни и часы является основанием для привлечения его к дисциплинарной ответственности, кроме случаев отказа в связи с временной нетрудоспособностью или выполнением государственных или общественных обязанностей, а также сообщением работодателем работнику о наличие работы с нарушением минимальных сроков, определенных трудовым договором с нефиксированным рабочим временем.

Заработная плата выплачивается работнику, выполняющему работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, за фактически отработанное время.

При сдельной системе оплаты труда заработная плата выплачивается работнику за фактически выполненную работу по установленным в трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем сдельными расценками.

Минимальная продолжительность рабочего времени работника, выполняющего работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, в течение календарного месяца составляет 32 часа. Если работник в течение календарного месяца выполнял работу менее 32 часов, ему должна быть выплачена заработная плата не менее чем за 32 часа рабочего времени в соответствии с условиями оплаты труда, определенными трудовым договором.

В случае непредоставления работодателем работы работнику, выполняющему работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, заработная плата за сдельную систему оплаты труда в течение календарного месяца должна быть выплачена работнику в размере, не менее размера заработной платы работника соответствующей квалификации, оплата труда которого осуществляется по почасовой системе – за 32 часа рабочего времени.

В случае согласия работника на привлечение к работе за пределами базовых дней или часов его работа оплачивается в размере, не менее предусмотренном условиями трудового договора, а в случае превышения нормальной продолжительности рабочего времени – в порядке, предусмотренном статьей 106 настоящего Кодекса.

Работодатель не может запрещать или препятствовать работнику, выполняющему работу на основании трудового договора с нефиксированным рабочим временем, выполнять работу по трудовым договорам с другими работодателями. Выполнение работы на условиях нефиксированного рабочего времени не влечет каких-либо ограничений объема трудовых прав работников.

В трудовом договоре с нефиксированным рабочим временем могут устанавливаться дополнительные основания для прекращения, которые должны быть связаны со способностями или поведением работника или другими причинами экономического, технологического, структурного или аналогичного характера.

Работник, отработавший на условиях трудового договора с нефиксированным рабочим временем более 12 месяцев, имеет право обращаться к работодателю с требованием заключения срочного или бессрочного трудового договора на условиях общеустановленного у работодателя графика работы с соответствующей оплатой труда.

По результатам рассмотрения указанного требования работодатель обязан в течение 15 календарных дней со дня обращения работника заключить с ним такой срочный или бессрочный трудовой договор или предоставить ему в письменной форме обоснованный ответ об отказе заключить такой трудовой договор.

В случае отказа работодателя заключить такой срочный или бессрочный трудовой договор, работник вправе повторно обращаться с соответствующим требованием в течение всего срока действия трудового договора с нефиксированным рабочим временем, но не ранее чем через 90 дней со дня получения ответа работодателя по предварительному его требованию.

Статья 22. Гарантии при заключении, изменении и прекращении трудового договора

Владелец или уполномоченный им орган, физическое лицо, использующее наемный труд, имеет право свободного выбора среди кандидатов на занятие рабочего места (должности).

Запрещается необоснованный отказ в принятии на работу, т.е. отказ без каких-либо мотивов или по основаниям, не относящимся квалификации или профессиональным качествам работника, или по другим основаниям, не предусмотренным законом.

По требованию лица, которому отказано в принятии к работе; работодатель, физическое лицо, использующее наемный труд, обязаны в письменном виде уведомить причину такого отказа, которое должно соответствовать части первой настоящей статьи.

Любое прямое или косвенное ограничение трудовых прав при заключении, изменении и прекращении трудового договора не допускается.

Требования по возрасту, уровню образования, состоянию здоровья работника могут устанавливаться законодательством.

Статья 23. Сроки трудового договора

Трудовой договор может быть:

1) бессрочным, который заключается на неопределенный срок;

2) на определенный срок, установленный по согласованию сторон;

3) таким, который заключается на время выполнения определенной работы.

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера дальнейшей работы, или условий ее выполнения, или интересов работника и в других случаях, предусмотренных законодательными актами.

Работодатель обязан информировать работников, работающих по срочному трудовому договору, о вакансиях, соответствующие их квалификации и предусматривают возможность заключения бессрочного трудового договора, а также обеспечить равные возможности таких работников для его заключения.

Джерела [Архівовано 27 Березня 2021 у Wayback Machine. ]Редагувати

В Україні досі широко використовується абревіатура з російської мови «КЗОТ», яка набула поширення у період радянської України.

Див. такожРедагувати

Кодекс законів про працю України (скор. КЗпП) — кодекс, який регулює в Україні трудові правовідносини. Регулювання таких правовідносин фокусується на процесові оплатного виконання роботи (на відміну від регулювання оплатного виконання роботи в цивільних правовідносинах, яке фокусується передусім на її результатові), тобто КЗпП регулює час роботи і відпочинку, заохочення та стягнення з працівників, гарантії для останніх із боку роботодавця тощо.

Структура кодексаПравить

Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 24 декабря 2018 года; проверки требуют 6 правок.

Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ Украины) регулирует трудовые отношения работников, правовые основы и гарантии осуществления гражданами права распоряжаться своими способностями к труду на Украине.

Один из Кодексов Украинской ССР, действующий в государстве Украина.
За прошедшие годы в КЗоТ Украины из 261 пунктов кодекса законов о труде были изменены 221.

ПриміткиРедагувати

  • Венедіктов, Сергій (2017). Правове регулювання праці у Великобританії: прогресивний досвід і перспективи для України (українська). Київ: Ніка-Центр. с. 57. ISBN 978-966-7067-23-6.
  • Праця в законі: що несе бізнесу новий Трудовий кодекс — Статті — GMK Center. GMK . Архів оригіналу за 21 Лютого 2020. Процитовано 26 Лютого 2020.

СсылкиПравить

  • Кодекс законов о труде Украины (Кодекс законів про працю України) (укр.)
  • Кодекс законов о труде Украины (Кодекс законів про працю України) на русском языке (рус.)

ПосиланняРедагувати

Право на працю в Україні гарантоване статтею 43 Конституції України і КЗпП розвиває положення даної норми Основного закону. Право громадян України на працю — це право громадян України, що забезпечується державою, на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою мінімального розміру, вільний вибір професії, роду занять і роботи.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *